Keshawn_lu's Blog

Leetcode 2. 两数相加

字数统计: 388阅读时长: 1 min
2020/07/29 Share

题目简介:

给出两个 非空 的链表用来表示两个非负的整数。其中,它们各自的位数是按照 逆序 的方式存储的,并且它们的每个节点只能存储 一位 数字。

如果,我们将这两个数相加起来,则会返回一个新的链表来表示它们的和。

您可以假设除了数字 0 之外,这两个数都不会以 0 开头。

示例:

1
2
3
输入:(2 -> 4 -> 3) + (5 -> 6 -> 4)
输出:7 -> 0 -> 8
原因:342 + 465 = 807

思路:

一开始想着先把两个链表都不为空的情况解决,再把cur连接到剩下的非空的链表,然后就被各种情况烦死了。

所以第一个while()条件直接写l1 || l2,直到两个链表都为空时再退出循环,然后只需考虑一次进位即可。

tips:

  • 需要考虑进位的情况
  • 初始化链表时,可以不要第一个节点,即返回时返回res -> next即可。

代码如下:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
/**
* Definition for singly-linked list.
* struct ListNode {
* int val;
* ListNode *next;
* ListNode(int x) : val(x), next(NULL) {}
* };
*/
class Solution {
public:
ListNode* addTwoNumbers(ListNode* l1, ListNode* l2) {

ListNode* res = new ListNode(0);
ListNode* curr = res;

int flag = 0;
while(l1 || l2){

int sum = 0;

if(flag == 1){

sum += 1;
flag = 0;
}

if(l1){

sum += l1 -> val;
l1 = l1 -> next;
}

if(l2){

sum += l2 -> val;
l2 = l2 -> next;
}


if(sum >= 10){

flag = 1;
sum -= 10;
}

curr -> next = new ListNode(sum);
curr = curr -> next;
}

if(flag)
curr -> next = new ListNode(1);

return res -> next;
}
};
CATALOG
  1. 1. 题目简介:
  2. 2. 思路:
  3. 3. 代码如下: