Keshawn_lu's Blog

Leetcode 679. 24 点游戏

字数统计: 519阅读时长: 2 min
2020/08/22 Share

题目简介:

你有 4 张写有 1 到 9 数字的牌。你需要判断是否能通过 */+-() 的运算得到 24。

示例 1:

1
2
3
输入: [4, 1, 8, 7]
输出: True
解释: (8-4) * (7-1) = 24

示例 2:

1
2
输入: [1, 2, 1, 2]
输出: False

注意:

  1. 除法运算符 / 表示实数除法,而不是整数除法。例如 4 / (1 - 2/3) = 12 。
  2. 每个运算符对两个数进行运算。特别是我们不能用 - 作为一元运算符。例如,[1, 1, 1, 1] 作为输入时,表达式 -1 - 1 - 1 - 1 是不允许的。
  3. 你不能将数字连接在一起。例如,输入为 [1, 2, 1, 2] 时,不能写成 12 + 12 。

思路:

深度优先搜索,将所有的情况进行枚举,若所有结果都不为24,则返回false

每次挑选两个数进行加减乘除,并将其计算的结果与其他两个未被选择的数进入下一层递归,直到只剩一个数为止,并进行判断即可。

tips:

  • 由于有double类型的数,所以判断精度为1e-6即可。
  • 做除法时,分母不能为0、
  • 学会使用fabs()函数。

代码如下:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
class Solution {
public:

bool dfs(vector<double> &nums){

if(nums.size() == 0)
return false;

if(nums.size() == 1) // 判断是否为24
return (fabs(nums[0] - 24) <= 1e-6) ? true : false;

//挑选第一个数
for(int i = 0; i < nums.size(); i++){

//挑选第二个数
for(int j = 0; j < nums.size(); j++){

if(i == j) //不能是同一个数
continue;

vector<double> curnums;

for(int k = 0; k < nums.size(); k++){

if(k != i && k != j)
curnums.push_back(nums[k]); //保存剩余数字
}

//加法
curnums.push_back(nums[i] + nums[j]);
if(dfs(curnums))
return true;
curnums.pop_back();

//减法
curnums.push_back(nums[i] - nums[j]);
if(dfs(curnums))
return true;
curnums.pop_back();

//乘法
curnums.push_back(nums[i] * nums[j]);
if(dfs(curnums))
return true;
curnums.pop_back();

//除法
if(nums[j] != 0){

curnums.push_back(nums[i] / nums[j]);
if(dfs(curnums))
return true;
curnums.pop_back();
}
}
}
return false;
}

bool judgePoint24(vector<int>& nums) {

vector<double> nums_double;

for(int i = 0; i < nums.size(); i++){

nums_double.push_back((double)nums[i]);
}

return dfs(nums_double);
}
};
CATALOG
  1. 1. 题目简介:
  2. 2. 思路:
  3. 3. 代码如下: