Keshawn_lu's Blog

Leetcode 面试题29. 顺时针打印矩阵

字数统计: 446阅读时长: 2 min
2020/06/05 Share

题目简介:

输入一个矩阵,按照从外向里以顺时针的顺序依次打印出每一个数字。

示例 1:

1
2
输入:matrix = [[1,2,3],[4,5,6],[7,8,9]]
输出:[1,2,3,6,9,8,7,4,5]

示例 2:

1
2
输入:matrix = [[1,2,3,4],[5,6,7,8],[9,10,11,12]]
输出:[1,2,3,4,8,12,11,10,9,5,6,7]

限制:

  • 0 <= matrix.length <= 100
  • 0 <= matrix[i].length <= 100

思路:

这题和我大一时候在算法书上看到的蛇形填数十分相似…可以用相同的套路。

以右、下、左、上的顺序将矩阵的数依次压入结果数组,直至一个方向无法再访问时,再进行下一个方向。需要注意的是,要设置一个visited数组来判断当前数之前是否已经被访问到过,若被访问过则跳过此数。

tips:

  • 注意代码具体实现来应对边界值的问题
  • 初始化时可以先压入第一个数
  • 注意Vector二维数组的实现

代码如下:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
class Solution {
public:
vector<int> spiralOrder(vector<vector<int>>& matrix) {

int x = 0; //行
int y = 0; //列

vector<int> res;
if(matrix.size() == 0)
return res;

vector<vector<int>> visited(matrix.size(),
vector<int>(matrix[0].size(), 0));

res.push_back(matrix[0][0]); //压入第一个数
visited[0][0] = 1;
while(res.size() < matrix.size() * matrix[0].size()){

while(y + 1 < matrix[0].size() && !visited[x][y + 1]){

res.push_back(matrix[x][++y]);
visited[x][y] = 1;
}
while(x + 1 < matrix.size() && !visited[x + 1][y]){

res.push_back(matrix[++x][y]);
visited[x][y] = 1;
}
while(y - 1 >= 0 && !visited[x][y - 1]){

res.push_back(matrix[x][--y]);
visited[x][y] = 1;
}
while(x - 1 >= 0 && !visited[x - 1][y]){

res.push_back(matrix[--x][y]);
visited[x][y] = 1;
}
}

return res;

}
};
CATALOG
  1. 1. 题目简介:
  2. 2. 思路:
  3. 3. 代码如下: