Keshawn_lu's Blog

Leetcode 167. 两数之和 II - 输入有序数组

字数统计: 267阅读时长: 1 min
2020/07/20 Share

题目简介:

给定一个已按照 升序排列 的有序数组,找到两个数使得它们相加之和等于目标数。

函数应该返回这两个下标值 index1 和 index2,其中 index1 必须小于 index2

说明:

  • 返回的下标值(index1 和 index2)不是从零开始的。
  • 你可以假设每个输入只对应唯一的答案,而且你不可以重复使用相同的元素。

示例:

1
2
3
输入: numbers = [2, 7, 11, 15], target = 9
输出: [1,2]
解释: 2 与 7 之和等于目标数 9 。因此 index1 = 1, index2 = 2 。

思路:

双指针,一共有三种情况:

  1. numbers[left] + numbers[right] == target,直接返回对应的下标即可。
  2. numbers[left] + numbers[right] < target,值过小,left++
  3. numbers[left] + numbers[right] > target,值过大,right--

代码如下:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
class Solution {
public:
vector<int> twoSum(vector<int>& numbers, int target) {

int left = 0;
int right = numbers.size() - 1;

while(left <= right){

if(numbers[left] + numbers[right] == target){

return {left + 1, right + 1};
}

if(numbers[left] + numbers[right] < target)
left++;
else if(numbers[left] + numbers[right] > target)
right--;
}

return {};

}
};
CATALOG
  1. 1. 题目简介:
  2. 2. 思路:
  3. 3. 代码如下: