Keshawn_lu's Blog

Leetcode 18. 四数之和

字数统计: 483阅读时长: 2 min
2020/10/05 Share

题目简介:

给定一个包含 n 个整数的数组 nums 和一个目标值 target,判断 nums 中是否存在四个元素 a,**b,cd ,使得 a + b + c + d 的值与 target 相等?找出所有满足条件且不重复的四元组。

注意:

答案中不可以包含重复的四元组。

示例:

1
2
3
4
5
6
7
8
给定数组 nums = [1, 0, -1, 0, -2, 2],和 target = 0。

满足要求的四元组集合为:
[
[-1, 0, 0, 1],
[-2, -1, 1, 2],
[-2, 0, 0, 2]
]

思路:

一开始想着回溯算法,可惜一直超时,于是放弃这个方法。

看了题解,得用两层循环+双指针+剪枝的方法。

首先将数组排序,方便之后的剪枝。

前两层循环,若当前数字和前一个数字相同,说明该数字为开头的情况之前已经遍历过了,直接continue(去重)。

在用双指针时,左右指针根据四数与target的大小进行调整,若找到答案了,将其压入答案数组后,左右指针都得移动到不重复的下一个数字(去重)。

代码如下:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
class Solution {
public:
vector<vector<int>> fourSum(vector<int>& nums, int target) {

vector<vector<int>> res;

sort(nums.begin(), nums.end());

for(int i = 0; i < nums.size(); i++){

if(i > 0 && nums[i] == nums[i - 1])
continue; //去重

for(int j = i + 1; j < nums.size(); j++){

if(j > i + 1 && nums[j] == nums[j - 1])
continue; //去重

int left = j + 1;
int right = nums.size() - 1;

while(left < right){

int sum = nums[i] + nums[j] + nums[left] + nums[right];

if(sum > target)
right--;

else if(sum < target)
left++;

else{

res.push_back(vector<int>{nums[i], nums[j], nums[left], nums[right]});
//去重
while(right > left && nums[right] == nums[right - 1])
right--;

while(right > left && nums[left] == nums[left + 1])
left++;

right--; //找到答案了,收缩区间
left++; //其实就是找下一个不重复的数字。
}
}
}
}

return res;
}
};
CATALOG
  1. 1. 题目简介:
  2. 2. 思路:
  3. 3. 代码如下: