Keshawn_lu's Blog

Leetcode 328. 奇偶链表

字数统计: 421阅读时长: 1 min
2020/11/14 Share

题目简介:

给定一个单链表,把所有的奇数节点和偶数节点分别排在一起。请注意,这里的奇数节点和偶数节点指的是节点编号的奇偶性,而不是节点的值的奇偶性。

请尝试使用原地算法完成。你的算法的空间复杂度应为 O(1),时间复杂度应为 O(nodes),nodes 为节点总数。

示例 1:

1
2
输入: 1->2->3->4->5->NULL
输出: 1->3->5->2->4->NULL

示例 2:

1
2
输入: 2->1->3->5->6->4->7->NULL 
输出: 2->3->6->7->1->5->4->NULL

说明:

  • 应当保持奇数节点和偶数节点的相对顺序。
  • 链表的第一个节点视为奇数节点,第二个节点视为偶数节点,以此类推。

思路:

定义两个链表,一个存储奇数结点,一个存储偶数结点,最后将偶数链表的开头接在奇数链表的最后即可。

其中两个链表的生成采用迭代的方法。

tip:

  • 链表为空时直接返回空即可。

代码如下:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
/**
* Definition for singly-linked list.
* struct ListNode {
* int val;
* ListNode *next;
* ListNode() : val(0), next(nullptr) {}
* ListNode(int x) : val(x), next(nullptr) {}
* ListNode(int x, ListNode *next) : val(x), next(next) {}
* };
*/
class Solution {
public:
ListNode* oddEvenList(ListNode* head) {

if(!head)
return NULL;

ListNode* odd = head; //奇数链表
ListNode* even = head -> next; //偶数链表

ListNode* temp = even; //保存偶数链表的开头
while(even && even -> next){

odd -> next = even -> next;
odd = odd -> next;

even -> next = odd -> next;
even = even -> next;
}

odd -> next = temp;

return head;
}
};
CATALOG
  1. 1. 题目简介:
  2. 2. 思路:
  3. 3. 代码如下: